Adatvédelmi nyilatkozat

1.      Ki dolgozza fel a vásárlói adatokat?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete ("GDPR") szerint a személyes adatok feldolgozásának minősül a személyes adatokkal végzett bármely rendszeres művelet, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, terjesztés, törlés vagy megsemmisítés. A személyes adatok feldolgozását adatkezelő vagy adatfeldolgozó végzi. Adatkezelő az a személy, aki meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, elvégzi az adatkezelést és felel érte. Adatfeldolgozó az, aki az adatkezelővel fennálló szerződéses kapcsolat alapján személyes adatokat kezel.

A Sportisimo meglévő vagy jövőbeli vásárlói és a Sportisimo weboldal látogatói (együttesen "vásárló" vagy "vásárlók") személyes adatainak adatkezelője a Sportisimo s. r. o., székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C 26194627 lajstromszámon (“Sportisimo”).

 

2.      Milyen személyes adatokat dolgoz fel a Sportisimo?

A Sportisimo kizárólag olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket a vásárló a Sportisimo számára a Sportisimo szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban (pl. szerződéses kapcsolat, panaszkezelés, az adatkezelő jogos érdeke, jogi okok stb. keretében), vagy a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése során ad meg.

 • Azonosító és kapcsolattartási adatok - ide tartozik a név, vezetéknév, születési idő és hely, állandó lakcím vagy egyéb tartózkodási hely, típus, telefonszám, e-mail cím vagy más hasonló kapcsolattartási adat, természetes személy vásárló esetében a KSH-szám és az adószám is. Egyéb lehetséges azonosító adatok a vásárló által használt eszköz IP-címe, az aláírásminta, a Sportisimo által a vásárló számára fenntartott számlaszám, valamint a vásárló és a Sportisimo között egyeztetett egyéb egyedi hitelesítési adatok.
 • A vásárlóval való szerződéskötésről szóló döntéshez szükséges adatok - különösen az ügylettel kapcsolatos pénzügyi kockázatok felméréséhez szükséges adatok.
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítéséből és a Sportisimo tevékenységéből származó adatok - ezek a termék vagy szolgáltatás vásárló részére történő nyújtását követően keletkeznek, és például a szerződés időtartama, a Sportisimo vásárlóval szembeni követeléseinek állapota, a vásárló Sportisimoval szembeni követeléseinek állapota, a megrendelt áruk előzményei stb.
 • A vásárlóval folytatott kommunikáció rögzítése - a Sportisimo figyelemmel kíséri és rögzíti a kiválasztott kommunikációt, különösen a telefonhívásokat és az e-mail kommunikációt. Telefonhívások rögzítése esetén e tényről tájékoztatjuk a vásárlót. E közlések tartalma bizalmas, és kizárólag a jogi, illetve szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, a jogok és a jogilag védett érdekek védelméhez, valamint ügyfélszolgálati célokhoz kerülnek felhasználásra.

Összefoglalva ezek azok a leggyakoribb információk, amelyeket a vásárló a Sportisimo számára a regisztráció vagy egyes Sportisimo-szolgáltatások igénybevétele során adhat meg:

 1. Akadémiai cím
 2. Utónév
 3. Vezetéknév
 4. Nem
 5. KSH-szám, esetleg adószám
 6. Születési idő
 7. Lakóhely / kapcsolattartási cím
 8. Mobiltelefon vagy egyéb telefonszám
 9. E-mail cím
 10. A kommunikáció audio vagy írásos felvétele
 11. Videófelvételek egy Sportisimo üzlet vagy telephely meglátogatásakor
 12. Fénykép
 13. Számlaszám
 14. Aláírás

továbbá az alábbiakban meghatározott feltételek mellett azokat az adatokat is megszerezheti, amelyeket a Sportisimo a Sportisimo online szolgáltatásainak vásárló általi használata során szerez meg a vásárlótól:

 1. IP cím
 2. Süti fájlok
 3. Esetleg más online azonosító
  • A Sportisimo nem kezel a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat, úgynevezett különleges adatokat (például faji vagy etnikai származásra utaló, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó, illetve természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára vonatkozó adatokat).

 

3.      Miért kezeli a Sportisimo a vásárlók személyes adatait?

 • A vásárlók személyes adatainak feldolgozása során a Sportisimo betartja a következő alapelveket:
 1. A vásárlók személyes adatait a Sportisimo mindig csak világosan és érthetően meghatározott célból, törvényes eszközökkel és csak az adatfeldolgozás céljához szükséges ideig kezeli. A Sportisimo a pontos személyes adatokat csak a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a személyes adatok feldolgozásának céljához szükséges mértékben kezeli.
 2. A vásárlók személyes adatait az azokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférést, illetve azok megváltoztatását, megsemmisítését, elvesztését vagy egyéb jogosulatlan feldolgozását megakadályozó módon kerülnek megóvásra és feldolgozásra. E célból a Sportisimo megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, és minden olyan személy, aki kapcsolatba kerül a vásárlók személyes adataival, köteles bizalmasan kezelni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban szerzett információkat.
 3. A Sportisimo tájékoztatja vásárlóit személyes adataik feldolgozásáról és az ezzel kapcsolatos jogaikról.
  • Ahhoz, hogy árukat és szolgáltatásokat tudjon nyújtani a vásárlóknak, a Sportisimonak ismernie kell, valamint fel kell dolgoznia a vásárlók személyes adatait. A Sportisimo a személyes adatokat különösen a szerződés megkötése céljából (beleértve a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat is), valamint a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez kezeli, az ilyen adatkezelés jogalapja tehát a szerződés teljesítése (esetleg a Sportisimo jogos érdeke, különösen abban az esetben, ha a vásárló jogi személy, és a Sportisimo annak kapcsolattartói személyes adatait kezeli).
  • A Sportisimo a vásárlók személyes adatait elsősorban az áruk szállítása és a vásárlókkal fennálló ügyfélkapcsolatok kezelése céljából dolgozza fel. A Sportisimo a vásárlói adatok egy részét a szerződés lejárta után is feldolgozza. A Sportisimo a személyes adatokat különösen a következő célokból kezeli:

a.      Áruk és kapcsolódó szolgáltatások értékesítése

A Sportisimo a vásárlók részére történő áruértékesítés (pl. sportfelszerelés, ruházat, alkatrészek, sportkiegészítők és sportolóknak szánt táplálék), illetve a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtása (javítás, karbantartás, szerviz és nyomtatás) során személyes adatokat dolgoz fel.

 • E célból a Sportisimo a vásárló személyes adatait a szerződés teljesítésének jogalapja és/vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E célból a Sportisimo a vásárlók személyes adatait a szerződéses kapcsolat érvényben léte alatt, illetve az árukra vonatkozó jótállási és elévülési időszakok lejártáig tárolja.

b.      Fizetések

A Sportisimo weboldalán történő fizetésekre külső fizetési kapun keresztül kerül sor. A Sportisimo csak a vásárló fizetési kártyájának első és utolsó 4 számának, a fizetési kártya kibocsátójának és a vásárlás kifizetéséhez használt fizetési kártya lejárati dátumának mértékéig fér hozzá a vásárló fizetési adataihoz. A Sportisimo a vásárló fizetési eszközeire vonatkozóan nem kezel semmilyen más adatot. Az adatkezelés célja a Sportisimo weboldalán végzett bankkártyás áru- vagy szolgáltatásvásárlás.

 

c.     Panaszok

Ha a vásárló úgy véli, hogy a Sportisimo teljesítése hibás, jogosult az árukat vagy szolgáltatásokat a polgári jog vonatkozó rendelkezései szerint, valamint a panaszeljárással és a Sportisim Általános Szerződési Feltételeivel összhangban megreklamálni. A panaszok kezelése a vásárló és a Sportisimo közötti kapcsolat keretén belüli szerződéses teljesítés része, és a Sportisim felé irányuló panaszok kezelésének kötelezettsége a jogszabályi előírásokból is fakad.

d.      Ügyfélszolgálat

Ha a vásárló a Sportisimoval a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, telefonon vagy más módon veszi fel a kapcsolatot, a Sportisimo a megadott adatokat a válasz feldolgozása és a kommunikáció kezelése céljából kezeli, és azokat a vásárló kérésének lezárásáig, valamint adott esetben a Sportisimo jogi igényeinek védelméhez vagy érvényesítéséhez szükséges ideig megőrzi. A Sportisimo jogi igényei védelmének vagy érvényesítésének céljából, valamint a Sportisimo szolgáltatásai minőségének javítása érdekében a vásárlókkal folytatott telefonbeszélgetések - előzetes értesítés mellett - rögzíthetők.

e.       Fizetési felszólítások küldése

Ha a vásárló által a kiválasztott árukról kiállított számlát nem rendezi időben, a Sportisimo a vásárló személyes adatait fizetési felszólítás küldése céljából is feldolgozhatja, éspedig mindaddig, amíg a számla kifizetésre nem kerül, vagy a fizetés megtörténte igazolást nem nyer.

f.     Jogi igények meghatározása, érvényesítése és védelme

A szerződéses kapcsolat megszűnését követően a Sportisimo jogos érdek alapján az elévülési idők időtartamára is megőrizheti a vásárló azon személyes adatait, amelyek feldolgozása a Sportisimo jogainak védelme és a jogi igények esetleges védelme érdekében szükséges, beleértve a fennálló rendezetlen fizetések vagy számlák behajtását is.

g.     Számviteli és adóügyi dokumentumok

Egyes személyes adatok szerepelhetnek a számviteli dokumentumokon (különösen a számlákon). A vonatkozó jogszabályok (pl. a számviteli törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény) értelmében a Sportisimo köteles ezeket a dokumentumokat a számviteli és adóügyi nyilvántartás céljából legfeljebb 10 évig megőrizni. Ha a Sportisimo törvényileg köteles ezeket a dokumentumokat archiválni, a Sportisimo a vonatkozó adóügyi dokumentumon szereplő személyes adatokat ezekkel együtt tárolja.

h.       Marketingkommunikáció

A Sportisimo felhasználhatja a vásárlók személyes adatait a Sportisimo termékeiről és szolgáltatásairól szóló hírlevelek és a Sportisimo termékeivel, illetve szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb üzleti tájékoztatók küldése céljából is. Ez olyan híreket és ajánlatokat tartalmaz, amelyek a korábbi vásárlások és sportolási preferenciák alapján relevánsak lehetnek a vásárlók számára. A Sportisimo egyébként a vásárlók által végrehajtott vásárláshoz kapcsolódó tájékoztatókat (pl. telepítési utasítások), vagy befejezetlen vásárlással kapcsolatos emlékeztetőket is küldhet. A Sportisimo híreket és hasonló üzleti tájékoztatókat az elérhetőségeiken keresztül küldi meg a vásárlóknak.

A marketingkommunikáció jogalapja a vásárló státuszával kapcsolatban a következők lehetnek:

 • A Sportisimo számára a weboldalon keresztül megadott vásárlói hozzájárulás a hírlevelek küldéséhez.
 • A vásárló klubba való beregisztrálásakor megadott hozzájárulása a Sportisimo klub tagsághoz.

E feldolgozásra a vonatkozó hozzájárulás időtartama alatt kerül sor. Ha a vásárló minden továbbiak nélkül visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Sportisimo a továbbiakban nem kezeli a vásárló személyes adatait üzleti tájékoztatók küldése céljából.

 • A Sportisimo jogos érdeke az áruit korábban megvásárló vásárlókkal folytatott közvetlen marketingkommunikáció.

Ez a feldolgozás az utolsó vásárlástól számított 3 évig tart. A vásárló bármikor tiltakozhat e feldolgozás ellen, éspedig mind az egyes hírlevelekben található leiratkozási linken keresztül, mind a dpo@sportisimo.cz címen.

Feldolgozásra kerülő információk köre

Annak érdekében, hogy a Sportisimo releváns marketingüzeneteket küldjön a vásárlóknak, a Sportisimo különösen a következő személyes adatokat használja fel:

 • személyazonosító adatok (név, vezetéknév);
 • elérhetőségek (levelezési cím, e-mail cím);
 • a Sportisimo által az ügyfélnek nyújtott árukra és szolgáltatásokra vonatkozó információk;
 • a vásárló preferenciáira vonatkozó adatok (a vásárló által űzött sportágakra vonatkozó információk);

 

 • információ a vásárló által általában igénybe vett Sportisimo üzletről;
 • a Sportisimo weboldalán található vásárlóaktivitási

 

i.       Fogyasztói nyereményjátékok

Abban az esetben, ha a vásárló részt vesz a Sportisimo nyereményjátékaiban, a vásárló tudomásul veszi, hogy a Sportisimo feldolgozza az adatait abból a célból, hogy lehetővé tegye a részvételeit e nyereményjátékokban és azok kiértékelését. A vásárlói adatok nyereményjátékok keretében történő feldolgozása a vásárló hozzájárulásán alapul. A vásárló bármikor visszavonhatja a Sportisimo által szervezett nyereményjátékokon való részvételre vonatkozó hozzájárulását, és a Sportisimo leállítja a vásárló adatainak feldolgozását. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi (visszavonás előtti) adatkezelés jogszerűségét. Feldolgozásra kerülő információk köre

Ahhoz, hogy a vásárló részt vehessen a nyereményjátékokban, a Sportisimonak a következő személyes adatokat kell feldolgoznia a nyereményjáték nevezési űrlapján meghatározott terjedelemben, valamint mindazon személyes adatokat, amelyek feldolgozása az adott nyereményjátékhoz nélkülözhetetlen:

 • személyazonosító adatok (név, vezetéknév);
 • elérhetőségek (levelezési cím, e-mail cím);
 • a konkrét nyereményjáték alapjául szolgáló adatok (pl. az Ön vásárlásaira vonatkozó adatok, kérdésekre adott válaszok stb.).

A vásárló személyes adatainak feldolgozásának célja, hogy lehetővé tegye a Sportisimo által szervezett felhasználói nyereményjátékokban való részvételt a nyereményjátékok feltételeinek megfelelően, beleértve a nyertessel való kapcsolatfelvételt és adott esetben a nyeremény átadását is. E célból a Sportisimo az adatokat az adott nyereményjáték végéig, valamint a nyereményjáték végét követő ésszerű ideig - általában legfeljebb 1 évig - kezeli a nyeremények átadása, a résztvevők vagy más személyek panaszainak vagy beadványainak megoldása, illetve az illetékes hatóságok általi ellenőrzés céljából.

j.      Felhasználói vélemények

Ha egy vásárló a Sportisimotól vásárol, a Sportisimo megkérheti a vásárlót, hogy értékelje a megvásárolt terméket. A Sportisimo ezt követően közzéteszi ezeket a véleményeket azon az oldalon, ahol a vásárló névtelenül vagy az utónév és az ország megadásával értékelte az árut. A személyes adatok ilyen feldolgozása a vásárló azon hozzájárulása alapján történik, amelyet a vásárló az adott termékre vonatkozó értékelés megadásával ad a Sportisimo számára. Ha a vásárló az értékelés részeként megadja az e-mail címét, a Sportisimo feldolgozhatja azt, hogy válaszolhasson az adott értékelésre. A vásárló bármikor visszavonhatja az értékelés közzétételéhez adott hozzájárulását, és a Sportisimo haladéktalanul nélkül törli az értékelést, vagy álnevesített vagy anonimizált formába alakítja át azt. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi (visszavonás előtti) adatkezelés jogszerűségét.

Feldolgozásra kerülő információk köre A vásárló értékelésével együtt a Sportisimo a következő információkat is közzé teheti a termék weboldalán:

 • azonosító adatok (utónév, korcsoport);
 • arra vonatkozó adat, hogy a vásárló mennyi ideig használta az árut;
 • az értékelés bevitelének dátuma. A feldolgozás célja és időtartama.

A vásárlói adatok feldolgozásának célja mindazon felhasználói vélemények közzététele, amelyek segíthetnek más vásárlóknak a termék kiválasztásában, valamint egy-egy konkrét véleményre adott válasz elküldése. A felhasználói értékelés feldolgozása a www.sportisimo.cz weboldalon történő árukínálat időtartamára, vagy a feldolgozáshoz adott hozzájárulás visszavonásáig történik.

k.       A vásárlók kínált szolgáltatásokkal / termékekkel kapcsolatos kérdései

Ha a vásárlónak kérdése van a termékkel kapcsolatban, megírhatja a www.sportisimo.cz weboldalra. A Sportisimo ezután a vásárlói kérdéseket és a szakértői válaszokat azon termék oldalán teszi közzé, amellyel kapcsolatban a vásárló érdeklődött. Az ilyen feldolgozásra a vásárló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet a vásárló a Sportisimo számára az adott termékre vonatkozó kérdezés beküldésével ad meg. A vásárló bármikor visszavonhatja a kérdés közzétételéhez adott hozzájárulását, és a Sportisimo haladéktalanul törli a kérdését. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi (visszavonás előtti) adatkezelés jogszerűségét.

Feldolgozásra kerülő információk köre

A Sportisimo a vásárló kérésével együtt a következő információkat teszi közzé a termék weboldalán:

 • azonosító adatok (utónév);
 • a vásárló kérdése és szakértő válasza. A feldolgozás célja és időtartama.

 

A vásárlói személyes adatok feldolgozásának célja azon felhasználói kérdések és szakértői válaszok közzététele, amelyek segíthetnek más vásárlóknak a termékválasztásban. A felhasználói kérdések feldolgozása a www.sportisimo.cz weboldalon történő árukínálat időtartamára, vagy a feldolgozáshoz adott hozzájárulás visszavonásáig történik.

l.    Vevők által ellenőrzött

Ha a vásárló a Sportisimo webáruházának vásárlója, a Sportisimo jogosult a Heureka Group a.s. "Vevők által ellenőrzött" programjának keretén belül a Sportisimo a vásárló vásárlással kapcsolatos elégedettségének megállapítása, a visszajelzések értékelése, valamint a Sportisimo piaci pozíciójának elemzése céljából felmerült jogos érdekei miatt a vásárló személyes adatait - ha az alábbiakban nem szerepel másként, akkor azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a vásárolt árura vonatkozó információkat, a vásárlás értékelését és az e-mail címet - is kezelni. A "Vevők által ellenőrzött" program részeként a Sportisimo a vásárlók elégedettségét olyan e-mail kérdőívek segítségével deríti ki, amelyeket a Sportisimo minden vásárlás után elküld a vásárlóknak, kivéve, ha ezt a vásárló elutasítja. A vásárló a "Vevők által ellenőrzött" program keretében bármikor tiltakozhat a személyes adatok fenti feldolgozása és az e-mailben küldött kérdőívek ellen, éspedig mind a Sportisimo webáruházban történő vásárlás során, mind később, éspedig a kérdőíveket tartalmazó e-mailben található link segítségével a további kérdőívek visszautasításával. A tiltakozás minden esetben a vásárló személyes adatainak ilyen célú feldolgozásának megszüntetését eredményezi, illetve a vásárlónak nem küldünk további kérdőíveket. Az e-mailt az elégedettségi kérdőív elküldése után azonnal titkosítjuk. A vásárló személyes adatait a "Vevők által ellenőrzött" program keretében a kérdőív kitöltését követő négy évig álnevesített formában kezeljük. Az értékelések és az álnevesített e-mailek a hamis értékelések felfedezése, valamint az értékelések hitelességének és megbízhatóságának ellenőrzése érdekében a értékelés időpontjától számított 4 évig megőrzésre kerülnek. Ezzel szemben az azonosító, kapcsolattartási és megrendeléssel kapcsolatos adatok az értékelések hitelességének és megbízhatóságának ellenőrzése érdekében az értékelés megadása után 6 hónapig kerülnek megőrzésre. Ez nem érinti a vásárló mint a www.heureka.cz portál felhasználója, valamint a Heureka.cz portál üzemeltetője, azaz a Heureka Group a.s. között fennálló, és a "Vevők által ellenőrzött" program itt elérhető: https://www.heurekashopping.cz/pro- obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky  Általános Szerződési Feltételeiben részletesen ismertetett viszonyt.

 

4.      SÜTIK

A weboldalunkon tett látogatás során a Sportisimo süti fájlokon segítségével kezeli a személyes adatokat. A feldolgozás célja, hogy látogatottsági elemzéseket készítsünk, és egyéb információkat szerezzünk weboldalunk vásárlók általi használatáról. Részletesebb információkat a süti fájlokra vonatkozó szabályzatunkban talál.

 

4.1.   Mik azok a sütik?

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek segítségével a meglátogatott webhelyek emlékeznek az egyes felhasználók lépéseire és beállításaira, így azokra nincs ismételten szükség. A süti fájlok a felhasználó egyes eszközein a webböngészőn keresztül kerülnek elmentésre. A sütik nem jelentenek semmilyen veszélyt, nem szolgálnak érzékeny személyes adatok beszerzésére, éppen ellenkezőleg fontosak a magánélet védelme szempontjából. A sütiket nem használjuk sem a weboldalak felhasználóinak személyazonosságának meghatározásához, sem a bejelentkezési adatokkal való visszaélésre.

4.2.   Milyen típusú sütiket használ?

 • Nélkülözhetetlen sütik

A Sportisimo társaság a weboldalán a weboldal működéséhez szükséges süti fájlokat kezel. Ezek például olyan sütik, amelyek a bevásárlókosár tartalmát tárolják. A vásárlónak nem kell hozzájárulnia ezekhez a sütikhez, de nem is utasíthatja vissza őket. Amikor az adott reláció befejeződik/lezárul, a nélkülözhetetlen sütik feldolgozása minden egyes alkalommal véget ér.

 • Analitikai sütik

A vásárló hozzájárulása alapján a Sportisimo használhat és feldolgozhat a statisztikák és jelentések összeállításához használatos analitikai sütiket.

 • Marketing sütik

Ha a vásárló hozzájárult, a Sportisimo marketing célokra is feldolgozza a süti fájlokat. A vásárló hozzájárulása esetén a Sportisimo társaság saját vagy partnerei termékeit célzott hirdetésekkel is kínálhatja, illetve a weboldalon tett korábbi látogatás során utoljára megtekintett termékeket jelenítheti meg a vásárlóknak.

 

5.      Kik férnek hozzá a vásárló adataihoz?

A vásárlók adatai biztonságban vannak a Sportisimonál. A Sportisimo az adatok olyan műszaki és szervezeti biztonságát garantálja, hogy ne fordulhasson elő a vásárló adataihoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, illetve az adatokkal való egyéb visszaélés. A vásárlói adatok védelme a Sportisimo számára kiemelt fontosságú. Bizonyos pontosan meghatározott feltételek mellett a Sportisimo köteles a vásárlók bizonyos személyes adatait a vonatkozó jogszabályok alapján továbbítani, például a rendőrségnek vagy más bűnüldöző szerveknek, beleértve

 

a szakosodott szervezeti egységeket is (Adatvédelmi Hivatal, Vámhivatal stb.), illetve más hatóságoknak vagy biztosítási káresemény esetén biztosítótársaságoknak.

A vásárló legfontosabb személyes adataihoz a Sportisimo azon beszállítói is hozzáférhetnek és hozzáférnek, akik közvetlenül a vásárlónak szállítanak árut (elsősorban külső beszállítók, futárszolgálat stb.). Az adatok kezelője azonban továbbra is a Sportisimo.

A vásárlók személyes adatait elsősorban a Sportisimo alkalmazottai és a Sportisimo meghatalmazott képviselői kezelik. A Sportisimo mindig szerződéses kapcsolatban áll a meghatalmazott képviselőkkel, akik a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozóan ugyanazokat a standardokat garantálják, mint maga a Sportisimo. A Sportisimo elsősorban a következő adatfeldolgozókat használja:

 

Alább a Sportisimo által használt eszközök és adatfeldolgozók listája található, továbbá egy a személyes adatok feldolgozására vonatkozó olyan információkra mutató link, amelyek a vásárlókat, mint az adott közösségi hálózat felhasználóit érdekelhetik:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/ads/about

https://policies.google.com/privacy https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

https://site.adform.com/privacy-center/overview/

https://www.criteo.com/privacy/

https://www.daktela.com/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/

https://exponea.com/legal/privacy-policy/

https://www.inspigroup.com/

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana- soukromi

https://www.roidigital.cz/

https://help.smartlook.com/docs/privacy-policy?_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI

https://www.emis.com/privacy-policy

https://holding.wp.pl/poufnosc#cookies

https://domodi.pl/polityka-prywatnosci

https://www.cj.com/legal/privacy

https://info.ceneo.pl/regulamin

 

Az egyéb adatfeldolgozók bevonásával kapcsolatos pontos információk mindig elérhetők a Sportisimo adminisztrátorának elérhetőségi címein.

 

6.      Hogyan és mennyi ideig kezeli a Sportisimo a vásárlók adatait?

A Sportisimo által a vásárlók személyes adatainak feldolgozásához használt módszer egyaránt tartalmaz kézi és félautomata feldolgozást a Sportisimo információs rendszereiben. A feldolgozás egyik módszere a részleges értékelés (profilalkotás) is, amely során származtatott vásárlói személyes adatok jöhetnek létre. Az értékelésre a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a vásárlóval kötött szerződés teljesítése illetve a vásárló vagy harmadik felek jogainak védelme érdekében kerül sor.

A Sportisimo a vásárló személyes adatait csak az adatkezelés céljához szükséges ideig kezeli, vagy ameddig a vásárló hozzájárult a személyes adatok kezeléséhez. A Sportisimo folyamatosan értékeli, hogy továbbra is szükség van-e minden ilyen célra a személyes adatok feldolgozására. Ha ez a cél már nem létezik, a személyes adatokat megsemmisítjük és töröljük. Általános érvényű szabály, hogy a vásárló személyes adatai általában a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kerülnek feldolgozásra, és a Sportisimo csak akkor jogosult az ilyen adatok kezelésére, ha az alkalmazandó jog vagy maga a szerződés ezt indokolja. Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása a vásárló által adott hozzájárulás alapján történik, a Sportisimo ilyen adatok feldolgozására vonatkozó joga megszűnik azon időszak lejártával, amelyre a hozzájárulást megadták, vagy az adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonásával.

 

7.      Milyen alapon kezelheti a Sportisimo a vásárló személyes adatait?

A Sportisimo a vásárló személyes adatait egyrészt a vásárló hozzájárulása, másrészt például a Sportisimo jogos érdeke alapján, vagy a vásárló és a Sportisimo közötti adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében is kezelheti, éspedig a teljesítéshez szükséges terjedelemben. Végül, de nem utolsósorban, a személyes adatok vásárlói hozzájárulás nélkül kezelésére a Sportisimo a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése során is jogosult.

7.1.   A személyes adatok vásárlói hozzájárulás nélküli feldolgozása

A Sportisimo az alábbiakban meghatározott okokból a vásárló személyes adatait a vásárló hozzájárulása nélkül is feldolgozhatja:

 • Az adatkezelés a vásárlóval kötött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a következő célokból nélkülözhetetlen:

 

 • a vásárlóval kötendő üzlet megvalósulása és a szerződéses kötelezettségek teljesítése oly módon, hogy lehetővé váljon a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a fizetések vagy panaszok feldolgozása.
 • A Sportisimot kötelező törvényi és egyéb jogi kötelezettségek elsősorban az alábbiakból álló teljesítése:
  • számviteli és adószabályokból eredő kötelezettségeknek való megfelelés,
  • a vásárlókat vagy a Sportisimot potenciálisan érintő csaló magatartás megelőzése,
  • a hatóságok felé fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése,
  • a hitelnyújtók egymás kölcsönös tájékoztatása hitelképességre és szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos alkalmasságra utaló ügyekről,
  • a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedésekre vonatkozó jogszabályokból eredő követelmények teljesítése,
  • levéltári törvényből eredő kötelezettségek teljesítése.
 • Az adatkezelés a Sportisimo és harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, különösen a személyes adatok következő eseteket érintő feldolgozása esetében:
  • bírósági perek vagy egyéb jogviták,
  • követelés-behajtások,
  • a Sportisimo biztosítéki vagy egyéb jogainak gyakorlása,
  • követelések engedményezése,
  • meglévő vásárlókat célzó közvetlen marketing,
  • nélkülözhetetlen süti fájlok használata.

7.2.   Személyes adatok feldolgozása a vásárló hozzájárulásával

Ezek olyan helyzetek, amikor a vásárló önkéntesen hozzájárul, hogy a Sportisimo az általa megadott vagy más módon megszerzett adatokat a hozzájárulás szövegében meghatározott konkrét célból kezelje.

A vásárló hozzájárulása alapján a Sportisimo a következő célokból kezeli a személyes adatokat:

 • Sportisimo Klub tagság,
 • hírlevelek küldése a vásárló kérésére,
 • marketing és analitikai sütik használata,
 • a termékekkel kapcsolatos vélemények vagy kérdések közzététele, kivéve, ha azok névtelenek
 • hitelnyújtó szervezetek közötti kölcsönös tájékoztatás a vásárlók hitelképességéről, hitelességéről vagy fizetési előzményeiről, kivéve, ha a Sportisimo jogi vagy egyéb kötelezettségeinek teljesítése során nem rendelkezik az ilyen tájékoztatáshoz jogalappal

7.2.1.15 év alatti személy esetében a Sportisimo nem kezeli a vásárló adatait, kivéve, ha a vásárló vagy a vásárló törvényes képviselőjének dpo@sportisimo.cz címre megküldött hozzájárulásával rendelkezik.

 

8.      A vásárló személyes adatainak biztonsága

A vásárló által megadott valamennyi személyes adat biztonságát standard eljárások és technológiák biztosítják. Ebben az összefüggésben a Sportisimo rendszeresen ellenőrzi, hogy nem tartalmaznak-e a Sportisimo rendszerei gyenge pontokat, és nem voltak-e kitéve támadásoknak. A Sportisimo olyan a technika jelenlegi állása szerint megfelelő biztonságot nyújtó biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák a vásárlói adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és a velük való visszaélést. Az elfogadott biztonsági intézkedések rendszeresen frissítésre kerülnek. A vásárló személyes adatainak jobb védelme érdekében az adatokhoz való hozzáférést a Sportisimo felhatalmazott felhasználójának hitelesítése és engedélyezése védi, a vásárló böngészője, valamint a Sportisimo honlapja közötti adatátvitel során pedig a vásárlói adatok titkosítva vannak.

 

9.      Milyen adatvédelemmel kapcsolatos jogokkal rendelkezik az ügyfél?

Személyes adataival kapcsolatban Önt különösen a következő jogok illetik meg:

 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását;
 • kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését;
 • korlátozhatja az adatfeldolgozást;
 • bizonyos esetekben tiltakozhat vagy panaszt tehet az adatkezeléssel kapcsolatosan;
 • kérheti az adatok hordozhatóságát;
 • hozzáférhet saját személyes adataihoz;
 • bizonyos esetekben tájékoztatást kérhet a személyes adatok megsértéséről;
 • kérheti személyes adatai törlését („elfelejtés joga”)
 • Személyes adatai kezelése ellen panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, http://www.naih.hu/.

 

10.   Hogyan és mikor vonhatja vissza a vásárló a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, és hogyan gyakorolhatja jogait?

 

 • A fentiek szerint a Sportisimo a személyes adatok feldolgozására megadott célokon túlmenően a szerződéses, törvényes vagy egyéb jogi kötelezettségek teljesítése céljából is csak a vásárló hozzájárulásával dolgozhat fel annak személyes adatait. A vásárló nem köteles ilyen hozzájárulást adni a Sportisimonak, és a Sportisimo GDPR-felelősének küldött kérelemmel vagy a dpo@sportisimo.cz e-mail címen bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. A kérelem nyilvántartásba vételre kerül, és a vásárló a jogszabályi előírásokban meghatározott határidőn belül megkapja a nyilatkozatot.

Ha a vásárló visszavonja a hozzájárulását, az korlátozhatja a vásárló hozzáférését, elérhetőségét vagy tájékoztatását bizonyos Sportisimo szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatosan; ha azonban a vásárló szerződéses kapcsolatban áll a Sportisimoval, hozzájárulása visszavonása semmilyen módon nem érinti a Sportisimo szerződésből, illetve az alkalmazandó jogszabályi előírásokból következő egyéb kötelezettségeinek teljesítését.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelő által a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 • Ha a vásárló a GDPR 15-22. cikke szerinti jogaira vonatkozó kérelmet küld, a foganatosított intézkedésekről haladéktalanul, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell a részére tájékoztatást adni. Kivételes esetekben a vásárlói adatok Sportisimo rendszerekben végzett feldolgozásának műszaki és adminisztratív bonyolultsága, összetettsége miatt ez a határidő két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet a Sportisimo a kérés benyújtásától számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni, megjelölve a meghosszabbítás okait.

 

11.   Köteles a vásárló megadni a személyes adatait? Mi történik, ha nem adja meg a személyes adatait?

A személyes adatokat a vásárló önkéntesen adja meg.

Egyes Sportisimo szolgáltatások esetében azonban bizonyos személyes adatok átadása nélkülözhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez, például a szükséges azonosító és elérhetőségi adatok megadása nélkül nem lehet adásvételi szerződést kötni.

Ha a vásárló nem adja meg a Sportisimonak a hozzájárulását, vagy azt később visszavonja, előfordulhat, hogy a Sportisimo bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy nem teljes körűen és minőségben tud nyújtani.

 

12.   Mit jelent az, hogy a vásárlónak joga van kifogást emelni?

Ha a vásárló nem ért egyet azzal, hogy a Sportisimo szolgáltatási portfóliója keretén belül feldolgozza a személyes adatait, lehetősége van személyes adatai meghatározott célú további feldolgozása ellen tiltakozni. Amennyiben így tesz, a Sportisimo nem kezelheti a vásárló személyes adatait az adott cél elérése érdekében, kivéve, ha más jogi indokkal képes megindokolni azt.

A vásárló a Sportisimo jogos érdeke - közvetlen üzletszerzés - és a vásárló hozzájárulása alapján a Sportisimo által a vásárlóknak küldött hírlevelekkel kapcsolatban is élhet tiltakozási jogával. Ha a vásárló nem kíván hírlevelet kapni, leiratkozhat az egyes hírlevelekben található link segítségével vagy a dpo@sportisimo.cz e-mail címen.

 

13.   Hogyan léphet kapcsolatba a Sportisimoval?

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van az, vagy visszavonja személyes adatai további feldolgozásához adott hozzájárulását, kérjük, forduljon hozzánk a dpo@sportisimo.cz e-mail címen vagy írásban az alábbi címen: Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, a Sportisimo személyes adatok védelméért felelős képviselőjének kezébe.

 

14.   Végső figyelmeztetés

Ebben az összefüggésben a Sportisimo felhívja vásárlói szíves figyelmét, hogy a vásárlói jogok gyakorlása során a Sportisimo a vásárló személyi jogainak gyakorlása érdekében a személyazonosság ellenőrzése során kérheti annak megfelelő igazolását. Ez olyan megelőző jellegű biztonsági óvintézkedés, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá a vásárlók személyes adataihoz. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos vásárlói jogok gyakorlásának aránytalan ismétlődése esetén a szolgáltatás után kezelési díj számítható fel, amelynek összege magában foglalja az idő, az emberi erőforrások, a munka és a műszaki erőforrások költségeit.