A FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE

XIII.    A FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE

 

13.1    A vásárló és az Eladó közötti esetleges viták, illetve követelmények, stb. esetén az Eladó minden esetben törekszik azok megvitatására és a feleket kölcsönösen kielégítő megoldására.

 

13.2.   Amennyiben azonban nem sikerül kielégíteni a vásárló igényeit, és a vásárló, illetve az Eladó közötti vita nem rendeződik, a vásárló az adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből következő fogyasztói jogvita ún. peren kívüli rendezésére jogosult (továbbiakban

"fogyasztói jogvita").

 

13.3    Az általunk végzett áruértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos fogyasztói jogviták esetén a peren kívüli rendezést tekintve illetékes szervek: a Cseh Köztársaságban a Cseh Kereskedelmi Felügyelet - www.coi.cz, Magyarországon pedig a Békéltető Testület - http://bekeltet.hu, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt 99 310, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ; Telefon: (1) 488 2131; Fax: (1) 488 2186), amelynek segítsége bármilyen fogyasztói jogvita esetén kérhető.

 

13.4   Továbbá peren kívüli vitarendezésre tett indítvány benyújtására, valamint a fogyasztói jogviták (beleértve a határokon átnyúló vitákat is) peren kívüli rendezéséről szóló információk beszerzésére a következő honlapon is lehetőség nyílik: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése céljával további ún. megbízott személyek is létrejöhetnek, amelyeknél szintén kezdeményezhető peren kívüli rendezés.

Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése során az eljárási szabályzat előírja, hogy azt a fogyasztó (esetleg más megbízott személy) indítványozza, miközben az indítványnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a) a vitás felek azonosító adatai (eladói és vásárlói adatok),
 2. b) a jelentőséggel bíró tények érthető ismertetése (a vita lényege),
 3. c) annak feltüntetése, hogy az indítványozó (Ön) mit kér (pl. a vételár visszatérítését, árucserét, stb.),
 4. d) az indítványozó vita tárgyát képező jogának eladó felé történő első érvényesítésének dátuma (pl. első reklamáció),
 5. e) nyilatkozat arról, hogy az ügyben nem született bírósági döntés, választottbírósági ítélet és a felek között nem született megállapodás a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése tárgyában, nem indult bírósági eljárás, választottbírósági eljárás sem a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére irányuló e törvény szerinti eljárás,
 6. f) dátum és az indítványozó (Ön) aláírása.

 

Az indítványhoz mellékelni kell az arról szóló igazolást, hogy az indítványozónak nem sikerült közvetlenül (pl. levelezés stb. útján) megoldani a vitát, továbbá az állításokat alátámasztó további írásos anyagokat. Amennyiben az indítványozó meghatalmazás útján képviselteti magát, az indítványhoz mellékelni kell e meghatalmazást. A  peren kívüli fogyasztói jogvita rendezésére az elindítását követően 90 napon áll rendelkezésre. Különösen bonyolult viták esetében a fenti határidő meghosszabbítható, éspedig legfeljebb további 90 nappal.

 

13.5   A peren kívüli fogyasztói jogvita rendezésére a következőkkel nyílik mód:

 1. a) felek közötti megállapodással (önkéntes),
 2. b) a fogyasztó arra vonatkozó egyoldalú nyilatkozatával, hogy a továbbiakban nem vesz részt a vita rendezésében,
 3. c) elhalálozással, holttá nyilvánítással, eltűntté nyilvánítással vagy a felek egyikének jogutód nélküli megszűnésével,
 4. d) a vita rendezésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen leteltével,
 5. e) az indítvány elutasításával (hibái miatt).

 

13.6    A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével kapcsolatos költségeket a felek maguk viseli. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése díjmentes. 

 

13.7    Az illetékes szerv megállapítja a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének azon szabályait, amelyek a fogyasztói jogviták során alkalmazandó eljárást a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szabályozzák.

 

13.8    Abban az esetben, ha a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése nem eredményezi a jogvita megoldását, Ön természetesen bármikor bírósághoz fordulhat. Természetesen Ön nem köteles igénybe venni a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésének lehetőségét sem (bár az természetesen mindig ajánlott), és a fogyasztói jogvita megoldását kérve bármikor az illetékes bírósághoz fordulhat.